Projekt Podaná rukaAktuality
& důležitá sdělení

Ukončení projektu "Otec v akci"

Ke dni 31.12.2018 byla ukončena realizace projektu "Otec v akci" reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_061/0003310 , jehož realizace byla  podpořena z prostředků Evropské unie. Cílem projektu by…

Ukončení projektu GENAU - genderové audity

Dne 31.8.2018 byl ukončen rok trvající projekt "GENAU - genderové audity" CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006285, který měl za cíl realizovat genderové audity v několika subjektech v našem regionu. Více o…

Podaná ruka

Podaná ruka

Internetová prezentace projektu

Internetové stránky projektu najdete na adrese www.podanaruka.genesia.info

Prezentace výsledků projektu Podaná ruka

Prezentaci naleznete zde.

Modul Enviro - DD Most 07/2011

V období 8. 7. 2011 – 10. 7. 2011 se v rámci environmentálního modulu zúčastnilo 13 klientů  DD Most s pedagogickým doprovodem 2 denního pobytu v Krušných horách v obci Načetín.
Jednalo se o pobyt na základě zkušeností s pobyty v rámci projektu v letech 2009 a 2010. Opět šlo především o praktické zkušenosti s šetrným chováním vůči přírodě, ale též ověření si některých věcí v praxi, např. jak se děti zvládnou chovat v přírodě, tak aby jí nenarušily, jak budou ohleduplné při pohybu v lese.

Kurzy pro pedagogické pracovníky 07/2011

V měsíci 07/2011 se konaly 2 odborné kurzy, kterých se zúčastnilo 11 osob – 1 muž, 10 žen.
Níže jsou uvedena data konání kurzů za 07/2011, témata a jejich pořadatelé, název partnera a počet účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování:

11. 7. – 13. 7. 2011, Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky, Úřad oblastního spolku ČČK Most, DD Hora Sv. K, 10
25. 7. – 29. 7. 2011, Keramika I-začátečníci a mírně pokročilí, Artik Studio s.r.o., DD Ho

6. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov

Projektový plán interaktivních seminářů v rámci modulu Podaná ruka je celkem 24 seminářů, z nichž bylo dosud realizováno 23 seminářů. Poslední níže uvedený interaktivní seminář byl realizován v ZŠ Litvínov-Janov.
Ve všech interaktivních seminářích bylo podpořeno v období 04-06/2011 40 nových dětí, z toho 18 hochů a 22 dívek a od počátku projektu bylo podpořeno celkem 160 dětí z toho 89 hochů a 71 dívek.
Poslední interaktivní seminář probíhal dle níže uvedeného popisu v partnerském

Environmentální workshop pro děti z DD Žatec

V rámci environmentálního okruhu „Odpady a odpadové hospodářství“ byl dojednán pro 13 dětí z DD Žatec workshop, a to přes žateckou Městskou policii, která děti pravidelně školí.

Dne 20. 5. 2011 ve škole při DD Žatec navštívily děti dvě příslušnice Městské policie v Žatci a přivedly s sebou i svou spolupracovnici, a to z odboru životního prostředí Městského úřadu v Žatci. Děti pozorně sledovaly dobře připravenou přednášku a zvědavě obracely v rukou všelijaké ekologické pomůcky, kte

5. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov

5. Interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky a děti proběhl dne 22. 6. 2011, a to pod vedením lektorky Kateřiny Mařanové. Semináře se zúčastnilo 8 dětí (4 hoši, 4 dívky) a 7 pedagogů. Interaktivní seminář byl zaměřený na aktivizaci žáků během výuky čtení s interaktivní tabulí.
V úvodní části semináře byli přítomní pedagogové seznámeni s funkcemi interaktivní tabule a s možnostmi využití této technologie během vyučování různých předmětů. Pak následovala prezentace výuky v hodině čten

4. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov

4. Interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky a děti proběhl dne 17. 6. 2011, a to pod vedením lektorky Jaroslavy Hejnové. Semináře se zúčastnilo 15 dětí (4 hoši, 11 dívek) a 12 pedagogů. Interaktivní seminář byl zaměřený na aktivizaci žáků při nápravě logopedických vad pomocí dramatické výchovy.

Teoretický základ:

V úvodní části byly pedagogům předloženy kasuistiky vybraných žáků s popsanými vadami a postupy k možným nápravám u žáků. U každého jednotlivého dít